• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Vodič nesmie
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h použiť na jazdu
Otázka č. 5 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste v triede dobrý kolektív?
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.27
(2 body)
V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.27
(1 bod)
Cyklista musí mať za zníženej viditeľnosti
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.27
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.27
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.27
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.27
(3 body)
Prednosť v jazde má vodič
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Výsledok