• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
Nájdite číslo, ktoré po vydelení číslom 12 dáva podiel 57 a zvyšok 11.
Otázka č. 2 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
V sude je 1,5 hektolitra dažďovej vody. Pri polievaní záhrady sa zo suda minuli dve pätiny vody.
Koľko litrov vody zostalo v sude?
Otázka č. 3 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
V mliekarni využívajú pri dávkovaní jogurtov novú a starú linku. Dávkovaním jogurtov na starej linke je objednávka splnená za 6 hodín. Ak pracujú obe linky spoločne, splnia takú istú objednávku za 2 hodiny. Koľko hodín bude trvať splnenie takejto objednávky, ak sa budú jogurty dávkovať len na novej linke?
Otázka č. 4 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
Na jar žiaci čistia miestny potok od odpadkov. Traja žiaci vyčistia za 1 hodinu priemerne 10 metrov dĺžky potoka. Koľko metrov dĺžky potoka priemerne vyčistí 18 rovnako šikovných žiakov za 4 hodiny?
Otázka č. 5 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
Odvesny pravouhlého trojuholníka majú dĺžku 1,2 dm a 1,6 dm. Vypočítajte obvod tohto pravouhlého trojuholníka v decimetroch.
Otázka č. 6 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
Na obrázku je vrchná doska konferenčného stola v tvare šesťuholníka. Na túto vrchnú dosku chce Karol nalepiť farebnú fóliu. Aký obsah bude mať nalepená fólia? Výsledok vyjadrite v m2.
Pre šesťuholník platí:
|AE| = 0,6m, |FC| = 1,2m, |AB| = |ED| = 0,8m, AB||FC||ED.
Otázka č. 7 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
Štvorboký hranol má rozmery uvedené na obrázku. Z neho bol odrezaný trojboký hranol znázornený sivou farbou. Koľko m3 má zvyšná časť hranola?
Otázka č. 8 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
Podlaha obývacej izby v tvare obdĺžnika má obsah 30,6 m2 a šírku 5,1 m. Koľko centimetrov meria obvod podlahy obývacej izby na pláne s mierkou 1 : 150?
Otázka č. 9 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
Motocyklista ide rýchlosťou
km
h
. Koľko kilometrov prejde touto rýchlosťou za 40 minút?
Otázka č. 10 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
Z vkladu 2 000 € bol úrok za jeden rok 18 €. Aká bola ročná úroková miera v percentách?
Otázka č. 11 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
Riešením rovnice
5a - 11
3
= a - 4 je číslo:
Otázka č. 13 z testu Anketa
(0 bodov)
Aké je vaše pohlavie?
Otázka č. 12 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
Na každej číselnej osi sú zobrazené tri čísla. V ktorej z možností sú na číselnej osi správne zobrazené všetky tri čísla?
Otázka č. 13 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
V triede je dvadsaťštyri žiakov. V piatok sa na hodine matematiky delia na dve skupiny po dvanásť žiakov. V tabuľke sú výsledky hodnotenia žiakov v druhej skupine.

Traja žiaci v prvej skupine majú o stupeň horšiu známku ako žiaci v druhej skupine, ostatní žiaci mali rovnaké hodnotenie.Aký je aritmetický priemer známok všetkých žiakov prvej skupiny?
Otázka č. 14 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
Martina pomáhala trénerovi vypisovať diplomy. Vypísanie prvého diplomu jej trvalo 3 minúty, vypísanie každého ďalšieho 2 minúty. Koľko minút jej bude trvať vypísanie n diplomov (včítane prvého), ak bude pracovať takýmto tempom?
Otázka č. 15 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
Pre ktoré prirodzené číslo k platí, že zlomok
3
5
je menší ako zlomok
k
40
?
Otázka č. 16 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
Zostrojte rovnobežník ABCD. Dané sú rozmery |AB| = 5 cm, |BC| = 5,5 cm, uhol BAC má veľkosť 45°. Odmerajte dĺžku uhlopriečky BD v milimetroch. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o dĺžke uhlopriečky BD je pravdivé?
Otázka č. 17 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
Trieda si vytvorila vlastný erb, ktorý mal tvar zložený z rovnoramenného lichobežníka ABCD a polkruhu so stredom S a priemerom AB. Lichobežník tvorili tri zhodné rovnoramenné trojuholníky. Polovicu polkruhu a stredné pole lichobežníka (prostredný trojuholník) žiaci vyfarbili sivou farbou. Koľko cm2 plochy erbu bolo sivej farby? Výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto.
Otázka č. 18 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
V tabuľke sú informácie o počte žiakov podľa počtu súrodencov.

Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraný žiak má práve dvoch súrodencov?
Otázka č. 19 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
V ktorej z možností je výraz x.(y-2)-4.(2-y) správne rozložený na súčin dvoch výrazov?
Otázka č. 20 z testu Testovanie 9 Matematika 2011
(1 bod)
Z drevenej kocky s hranou 1 decimeter boli z dvoch rohov odrezané zhodné kocky s dĺžkou hrany 2 cm. Najviac koľko kociek s dĺžkou hrany 2 cm sa dá z drevenej kocky ešte odrezať?
Výsledok