• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Do rámčeka napíš číslo, ktoré sa nachádza hneď pred číslom 4 900.
Hneď pred číslom 4 900 sa nachádza číslo
Otázka č. 2 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Chlapci súťažili medzi sebou v skoku do diaľky. Koľko centimetrov skočil Peter, ak skočil z miesta odrazu () na tretiu značku()?
Otázka č. 3 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Sčítaj čísla tisícpäťstoosemdesiatdva a sedemstoštyri.
Otázka č. 4 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
V lesnej škôlke bolo 437 listnatých stromov. Ihličnatých stromov bolo o 92 menej ako listnatých. Koľko stromov bolo v lesnej škôlke spolu?
Otázka č. 2 z testu Anketa MAT
(0 bodov)
Myslíte si, že využijete poznatky z predmetu matematika v praxi?
Otázka č. 5 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
V rodine je šesť detí. Zo stlpcového diagramu zisti vekový rozdiel medzi najstaršou a najmladšou sestrou.
Otázka č. 6 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Tanečný krúžok navštevuje viac ako 13 a menej ako 20 detí. Deti môžu vytvoriť skupinky po dvoch, troch a šiestich, pričom sa žiadne dieťa nezvýši. Koľko detí navštevuje tanečný krúžok spolu?
Otázka č. 7 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Napíš štvorciferné číslo, ktoré má len dve tisícky, osem stoviek a sedem jednotiek.
Otázka č. 8 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Koľko z vyznačených bodov patrí kružnici k?
Otázka č. 9 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Odčítaj čísla:
6478
-3198
Otázka č. 10 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Športový klub má na požičiavanie horské, cestné a krosové* bicykle. Horských bicyklov môže požičať 8, čo je 2-krát viac ako cestných. Zároveň má 4-krát menej krosových bicyklov ako horských. Koľko bicyklov má športový klub na požičiavanie spolu?

* bicykel aj do terénu, aj na cesty
Otázka č. 11 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Ktoré číslo patrí do trojuholníka?
Otázka č. 12 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Žiaci 5. B a 5. C triedy navštevujú popoludní záujmové krúžky. Počty žiakov v jednotlivých krúžkoch sú znázornené v kruhovom diagrame. Koľko žiakov navštevuje športové krúžky spolu?
Otázka č. 13 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Premeň na metre 300 dm 400 cm
Otázka č. 14 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Na divadelnom predstavení sa zúčastnili žiaci z troch základných škôl. Počet žiakov je uvedený v tabuľke. Jedna vstupenka stála 1euro.Ak mala skupina viac ako 20 žiakov, vstupné za každého ďalšieho žiaka bolo 50 centov. Každá škola platila za vstupné samostatne.
Koľko eur zaplatili za vstupné všetky tri školy spolu?
Poznámka: 1 euro = 1OO centov
Otázka č. 15 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
V školskej jedálni mali na pečenie dve rôzne veľkosti plechov. Koľko koláčov () upiekli na obed v školskej jedálni spolu?
Otázka č. 16 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Janko má tri kartičky s číslicami 0, 2 a 3. Koľko rôznych trojciferných čísel si môže z týchto kartičiek poskladať?
Otázka č. 17 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Obrázok tvaru obdĺžnika má rozmery 2 dm a 4 dm. Okraj tohto obrázka je oblepený stužkou dlhou 12dm. Na oblepenie obrázka tvaru štvorca potrebujeme rovnako dlhú stužku. Koľko decimetrov meria strana obrázka tvaru štvorca?
Otázka č. 18 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
V pondelok predali v kníhkupectve 8 rovnakých kníh o psoch a 6 rovnakých kníh o koňoch. Kniha o koňoch stála 9 eur a kniha o psoch stála 7 eur.
Koľko eur zarobili v pondelok v kníhkupectve za predaj týchto kníh spolu?
Otázka č. 19 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Zadanie: OVOCNÝ SAD V ovocnom sade každoročne vysádzajú stromy. Zatiaľ nevysadili všetky stromy, ale len časť z nich. V tabuľke sú uvedené počty vysadených stromov a plánovaný počet všetkých stromov na vysadenie pre jednotlivé druhy ovocných stromov.

K zadaniu OVOCNÝ SAD sa vzťahujú úlohy 19 a 20.
O koľko viac je vysadených jabloní ako hrušiek?
Otázka č. 20 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Vypočítaj rozdiel medzi počtom všetkých vysadených stromov a celkovým plánovaným počtom všetkých stromov na vysadenie.
Otázka č. 21 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
V ktorej možnosti sú čísla 453, 860, 435 porovnané správne?
Otázka č. 22 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
V ZOO chovajú 24 vtákov. Tretinu z nich tvoria papagáje. Koľko papagájov chovajú v ZOO?
Otázka č. 23 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Žiaci 5. A triedy priniesli do zberu celkovo 2 749 plastových fliaš. Žiaci 5. B triedy priniesli viac plastových fliaš ako žiaci 5. A triedy a bolo ich menej ako 3 000.
Koľko plastových fliaš mohli priniesť do zberu žiaci 5. B triedy?
Otázka č. 24 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Na parkovisku bolo zaparkovaných 28 červených áut a 7 modrých áut. Dokonči nasledujúcu vetu tak, aby bola pravdivá.
Na parkovisku bolo zaparkovaných
Otázka č. 25 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Rozhodni, ktorá z nasledujúcich viet o trojuholníku neplatí.
Otázka č. 26 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Na oslavu prišlo viac ako 60 a menej ako 80 hostí. Pri stoloch sedeli po deviatich a ich počet po zaokrúhlení na desiatky bol 70. Koľko hostí prišlo na oslavu?
Otázka č. 27 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Priraď správny plán stavby z kociek k danej stavbe pri pohľade zhora. Žiadna kocka vzadu nechýba ani nevyčnieva.
Otázka č. 28 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Do športovej predajne prišlo 1 582 zákazníkov, ktorí si kúpili bicykel alebo kolieskové korčule. Bicykel si kúpilo 863 zákazníkov a kolieskové korčule 746 zákazníkov.
Koľko zákazníkov si kúpilo bicykel aj kolieskové korčule?
Otázka č. 29 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Okno domu v pláne na obrázku má šírku 1 cm. Približne koľko centimetrov je široký dom na obrázku?
Otázka č. 30 z testu Testovanie 5 Matematika 2014
(1 bod)
Deti hrali hru Pravda - Nepravda. Na papier napísali rôzne tvrdenia. Potom kódom 1 označili pravdivé tvrdenie a kódom 0 nepravdivé tvrdenie.
Ukážka:

Týmto tvrdeniam pridelili trojmiestny kód 010.
Ktorý štvormiestny kód pridelili nasledujúcim tvrdeniam?
Výsledok