• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Na obrázku je obdĺžnik ABCD rozdelený na zhodné štvorce. Koľko percent obsahu obdĺžnika ABCD je vyfarbených sivou farbou?
Otázka č. 2 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Počítačová zostava má veľkoobchodnú cenu 1200 eur. Maloobchodná cena je o 20 % vyššia ako veľkoobchodná cena. Vypočítajte maloobchodnú cenu počítačovej zostavy v eurách.
Otázka č. 3 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Vypočítajte veľkosť vnútorného uhla γ v trojuholníku ABC na obrázku. Veľkosť uhla uveďte v stupňoch. (Obrázok je len ilustračný.)
Otázka č. 4 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Z každého rohu veľkej kocky s dĺžkou hrany 10 cm bola vyrezaná malá kocka s dĺžkou hrany 2 cm. Koľko cm3 malo teleso, ktoré zostalo z veľkej kocky po vyrezaní malých kociek? (Obrázok je len ilustračný.)
Otázka č. 5 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Obytný dom má tri vchody očíslované nepárnymi číslami, idúcimi bezprostredne za sebou. Súčet dvoch čísel na krajných vchodoch je 50. Vypočítajte najväčšie z týchto troch čísel.
Otázka č. 6 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Kuriér priniesol do firmy štyri balíky, ktoré mali hmotnosť 3,5 kg, 2
1
5
kg,
3
4
kg a 250 g. Koľko vážili všetky štyri balíky spolu? Výsledok uveďte v kilogramoch a zapíšte ho v tvare desatinného čísla.
Otázka č. 7 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Na konci školského roka vyhodnotili v škole zber papiera na 2. stupni ZŠ za obidva polroky. Zistite pomocou grafu, o koľko kilogramov papiera viac nazbierali v druhom polroku žiaci 8. ročníka ako nazbierali v druhom polroku žiaci 7. ročníka.
Otázka č. 8 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Do pizzerie prišlo 30 futbalistov. Práve prebiehala akcia na objednávku pizze: „Ak si objednáte 2 pizze, tretiu dostanete zadarmo“. Futbalisti si objednali toľko pízz, aby sa každému ušla 1 pizza. Za koko pízz zaplatili, ak využili podmienky akcie?
Otázka č. 9 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Koľko rôznych trojciferných čísel deliteľných piatimi môžeme vytvori z číslic 2, 4, 5? Číslice sa vo vytvorenom čísle môžu opakova.
Otázka č. 5 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste v triede dobrý kolektív?
Otázka č. 10 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Zadanie: BAZÉN V záhrade sa bude okolo bazéna v tvare kvádra dlaždicami vyklada chodník široký 1 meter. Na obrázku je chodník znázornený sivou farbou. Rozmery dna bazéna sú 8,5 metra a 6 metrov. Výška stien bazéna je 2 metre. K zadaniu BAZÉN sa vzahujú úlohy č. 10 a 11. Koľko m2 chodníka sa bude vyklada dlaždicami?
Otázka č. 11 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
V bazéne je 86,7 m3 vody. Voda v bazéne siaha do výšky:
Otázka č. 12 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Zadanie: HYPERMARKET
Vo vybraných oddeleniach hypermarketu zaznamenali v jednotlivých týždňoch počas mesiaca február 2011 nasledovnú tržbu:

K zadaniu HYPERMARKET sa vzťahujú úlohy č. 12 a 13.
Zistite, v ktorom týždni bol rozdiel medzi tržbou v oddelení drogérie a tržbou v oddelení elektroniky najväčší. Koľko eur predstavoval tento rozdiel?
Otázka č. 13 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Koľko eur bola priemerná denná tržba v mesiaci február 2011 v oddelení domácich potrieb, ak sa predávalo 6 dní v každom zo štyroch týždňov? Výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto.
Otázka č. 14 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Ktorý z číselných výrazov má najväčšiu hodnotu?
Otázka č. 15 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Súčet výrazov 2x·(3x – 4) a 6x·(3 – 5x) sa rovná:
Otázka č. 16 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Vyriešte sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi x a y :

3x – 4y = 12
– x + 3y = 1

Súčet x + y sa rovná:
Otázka č. 17 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Janko, Karol a Martin si rozdelili peniaze z brigády v pomere 2 : 4 : 3. Najviac dostal Karol, a to 12,60 eur. Janko a Martin spolu dostali:
Otázka č. 18 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Zostrojte rovnobežník ABCD, ak je dané: a = 4,5 cm, va = 3 cm, uhol α = 60°. Odmerajte dĺžku strany b. Pre túto dĺžku platí:
Otázka č. 19 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Na obrázku je kváder s podstavou s rozmermi 12 cm a 5 cm a výškou 4 cm. Stolár tento kváder rozrezal (ako vidno na obrázku) na dva zhodné trojboké hranoly s podstavami v tvare pravouhlého trojuholníka. Stolár vytvorené hranoly natrel farbou. Vypočítajte povrch jedného z týchto dvoch trojbokých hranolov. (Obrázok je len ilustračný.)
Otázka č. 20 z testu Testovanie 9 Matematika 2012
(1 bod)
Výraz x2 + 2x – 1 má pre x = – 3 hodnotu:
Výsledok