• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Vypočítajte koreň rovnice log(3x + 12) = log(5x – 18).
Otázka č. 2 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Do finále plaveckej súťaže postúpilo osem plavcov. Určte, koľko rôznych umiestnení môže nastať na troch medailových miestach, ak každú medailu získa iný plavec.
Otázka č. 3 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Dve miesta majú na mape s mierkou 1 : 10 000 vzdialenosť 85 mm. Zistite, aká bude vzdialenosť týchto dvoch miest na mape s mierkou 1 : 25 000. Výsledok zapíšte v milimetroch.
Otázka č. 4 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Určte dvojciferné prirodzené číslo deliteľné deviatimi, ktoré je štyrikrát väčšie ako súčet jeho cifier.
Otázka č. 5 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Vypočítajte koreň rovnice (x + 2011 )20 = 0.
Otázka č. 6 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
V trojuholníku ABC je pomer dĺžok strán a : b = 1 : 2 a uhol α = 30°. Určte v stupňoch veľkosť najväčšieho vnútorného uhla trojuholníka ABC.
Otázka č. 7 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Určte reálne číslo c tak, aby číslo 4 bolo koreňom rovnice 3x2 – 2x + c = 0.
Otázka č. 8 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Koncoročné hodnotenie žiakov z matematiky je znázornené v nasledujúcej tabuľke a diagrame.

Určte v stupňoch veľkosť uhla ω prislúchajúceho známke 4 v uvedenom diagrame.
Otázka č. 9 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Rez kocky ABCDEFGH rovinou ACH je rovnostranný trojuholník s obvodom 18 cm. Vypočítajte dĺžku hrany kocky. Výsledok zapíšte v centimetroch s presnosťou na dve desatinné miesta.
Otázka č. 10 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Určte korene rovnice cos x = cos 12° z intervalu <– 90°; 360°>. Do odpoveďového hárka zapíšte súčet koreňov tejto rovnice z daného intervalu.
Otázka č. 11 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
V divadle je na prízemí 20 radov sedadiel. V prvom rade je 16 sedadiel, v každom nasledujúcom rade je o dve sedadlá viac ako v predchádzajúcom. Určte počet všetkých sedadiel na prízemí divadla.
Otázka č. 12 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Hádžeme dvoma hracími kockami (červenou a bielou). Zistite, aká je pravdepodobnosť, že súčet hodených bodov na oboch kockách bude päť. Výsledok zapíšte ako desatinné číslo z intervalu <0;1> s presnosťou na dve desatinné miesta.
Otázka č. 13 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Tri plastelínové gule majú polomery r1 = 3 cm, r2 = 4 cm a r3 = 5 cm. Z týchto troch gulí sa vymodelovala jedna veľká guľa. Vypočítajte v centimetroch polomer vzniknutej gule.
Otázka č. 14 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Daná je kocka ABCDEFGH. Vypočítajte uhol stenovej uhlopriečky BG a telesovej uhlopriečky HB. Výsledok zapíšte v stupňoch s presnosťou na dve desatinné miesta
Otázka č. 15 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Dané sú priamky určené rovnicami 2x + 3y – 18 = 0 a 3x – y – 5 = 0. Určte vzdialenosť priesečníka daných priamok od začiatku súradnicovej sústavy [0;0].
Otázka č. 16 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Študent geodetickej školy meria z Bratislavského hradu šírku Dunaja. Keď zameriava v rovine kolmej na rieku, vidí brehy Dunaja v hĺbkových uhloch 61° a 9° (pozrite obrázok). Výška stanovišťa študenta nad hladinou Dunaja je 51 metrov. Určte šírku Dunaja podľa nameraných hodnôt. Výsledok zapíšte zaokrúhlený na celé metre.
Otázka č. 17 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
V geometrickej postupnosti je druhý člen a2 = 6 a piaty člen a5 = 162. Určte súčet prvých piatich členov tejto postupnosti.
Otázka č. 18 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Kocku rozrežeme tromi rôznymi rovinami na menšie kocky. Každá rovina prechádza stredom kocky a je rovnobežná s niektorou dvojicou rovnobežných stien kocky. Určte pomer súčtu povrchov všetkých vzniknutých malých kociek a povrchu pôvodnej kocky.
Otázka č. 19 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Konvexný mnohouholník má 35 uhlopriečok. Určte počet strán tohto mnohouholníka.
Otázka č. 20 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
V rovnoramennom trojuholníku ABC je úsečka XY rovnobežná so základňou trojuholníka. Úsečka XY rozdelí trojuholník ABC na menší trojuholník a lichobežník (pozrite obrázok). Obsah menšieho trojuholníka a obsah lichobežníka sú v pomere 1: 8. Určte dĺžku úsečky XY, ak |AB| = 9 a |AC| = |BC| = 6.
Otázka č. 9 z testu Anketa
(0 bodov)
Pripravujete sa na vyučovanie pravidelne?
Otázka č. 21 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Koľko je všetkých trojciferných prirodzených čísel deliteľných piatimi, ktorých ciferný súčet je štyri?
Otázka č. 22 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Pomer dĺžok strán obdĺžnika ABCD je √3 : 1. Určte veľkosť menšieho z uhlov uhlopriečok obdĺžnika ABCD.
Otázka č. 23 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Dané sú množiny A = {x∈ Z; x2 >17} a B = {–16; – 5; – 3; 0; 8;18}. Koľko prvkov má množina B – A?
Otázka č. 24 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
V triede je 11 chlapcov a 14 dievčat. Zo žiakov triedy sa náhodne vyberú dvaja žiaci na testovanie. Aká je pravdepodobnosť, že vybraní žiaci budú rovnakého pohlavia?
Otázka č. 25 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Zistite definičný obor funkcie
Otázka č. 26 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Určte, koľko z nasledovných tvrdení je pravdivých.
Otázka č. 27 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Dva pravidelné štvorsteny majú povrchy 84 cm2 a 189 cm2. V akom pomere sú ich objemy?
Otázka č. 28 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Grafom funkcie f : y =
x2- 6x+9
x-3
je
Otázka č. 29 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
qUrčte najväčšiu hodnotu výrazu |x – y| , ak pre reálne čísla x, y platí |x – 4| ≤ 2 a |10 – y| ≤ 3.
Otázka č. 30 z testu Maturita Matematika 2011
(1 bod)
Daná je priamka, ktorá prechádza bodmi A [– 3; 22] a B [33; – 2]. Určte počet všetkých bodov tejto priamky, ktorých obidve súradnice sú kladné celé čísla.
Výsledok