• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Nemotorovým vozidlom sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd,
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Prekážka cestnej premávky sa označuje
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.14
(1 bod)
Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.14
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.14
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.14
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.14
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 8 z testu Anketa
(0 bodov)
Vyrušujú vás v triede spolužiaci?
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.14
(3 body)
Tento pokyn policajta znamená „Stoj!” pre vodiča
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.14
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.14
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Výsledok