• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Vypočítajte x, ktoré je riešením rovnice 4(x – 8) = 28.
Otázka č. 2 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Kovová tyč meria 1,2 metra. O koľko decimetrov je štvrtina kovovej tyče menšia ako p仝 šestín kovovej tyče?
Otázka č. 3 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Barborka si do školy vybrala batoh, ktorý bol trikrát drahší ako vrecko na prezuvky. Ak by bol batoh o 30 eur lacnejší, stál by rovnako ako vrecko na prezuvky. Koľko eur stál batoh?
Otázka č. 4 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Auto má priemernú spotrebu benzínu 6,5 litra na 100 kilometrov. Na koľko kilometrov bude stači plná nádrž, ktorej objem je 52 litrov, pri priemernej spotrebe?
Otázka č. 5 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Kolegovia Viktor, Ján a Ladislav napísali knihu, ktorá mala 1 400 strán. V grafe si znázornili, koľko strán napísal každý z nich. Za vydanie knihy dostali honorár 2 100 eur. Peniaze z honorára si rozdelili v takom pomere, v akom boli počty strán, ktoré napísali.
O koľko menej eur dostal Viktor ako Ján?
Otázka č. 6 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Vypočítajte hodnotu číselného výrazu [(–2)2]3.
Otázka č. 7 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Vypoèítajte veľkos uhla α v stupňoch.
Otázka č. 8 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
V pravouhlej sústave súradníc je zakreslený trojuholník KLM.
Koľko jednotiek dĺžky meria výška, podľa ktorej je trojuholník KLM osovo súmerný?
Otázka č. 9 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
V lesnej škôlke potrebujú na jednu sadenicu borovice plochu 1,25 štvorcového metra.
Koľko sadeníc borovice vysadia na ploche s rozlohou 9 árov?
Otázka č. 10 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Žiaci 1. ročníka sa na hodine telesnej výchovy vážili. Triedna učiteľka zapísala zistené údaje o hmotnosti žiakov do tabuľky.
Koľko percent zo všetkých žiakov 1. ročníka malo hmotnos menšiu ako 21 kilogramov?
Otázka č. 11 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Riešením úlohy (
3
4
+
7
8
).(1 -
1
3
) je:
Otázka č. 12 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Jankov otec vložil 2. januára 2009 v banke na vkladnú knižku sumu 3 000 €. Banka poskytuje pre vklady do 5 000 € ročný úrok 0,30 %. Jankov otec však peniaze vybral po ôsmich mesiacoch.
Aký úrok v eurách mu pripočítali?
Otázka č. 13 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Štvorec ABCD na obrázku je zložený z malých štvorcov. Niektoré z nich sú vyfarbené.
Koľko malých štvorcov potrebujeme ešte vyfarbiť, aby štvrtina plochy štvorca ABCD zostala nevyfarbená?
Otázka č. 14 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Výraz
(x + 2)2
x2-4
.
(x - 2)2
x+2
, ak x 1 ±2, sa rovná:
Otázka č. 15 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Zo vzorca pre výpočet elektrického odporu R =
ρ . I
S
vyjadrite merný odpor ρ.
Otázka č. 16 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Trenčín je od Bratislavy vzdialený 120 km. Priemerná rýchlosť cyklistu idúceho z Trenčína smerom do Bratislavy je 20
km
h
.
Vypočítajte priemernú rýchlosť osobného auta, ktoré vyšlo z Bratislavy oproti cyklistovi, ak cyklista a osobné auto vyrazili v rovnaký čas a stretli sa po 90 minútach.
Otázka č. 17 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Na obrázku je znázornený trojuholník KLM. Bod T označuje jeho ťažisko. Vzdialenosť ťažiska T od vrcholu M je 4,5 cm. Koľko centimetrov meria ťažnica MM1?
Otázka č. 18 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Na obrázku je znázornená kružnica k s priemerom MN. Na kružnici k leží bod J. Úseèka JN meria 12 cm, priemer kružnice MN meria 20 cm.
Koľko centimetrov meria úsečka JM?
Otázka č. 19 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Dĺžka podstavy kvádra a je 3 cm. Veľkos telesovej uhlopriečky ut je 13 cm, veľkosť uhlopriečky v podstave kvádra u1 je 5 cm. Aký je objem tohto kvádra?
Otázka č. 4 z testu Anketa MAT
(0 bodov)
Nudíte sa na hodinách matematiky?
Otázka č. 20 z testu Testovanie 9 Matematika 2010
(1 bod)
Koľko rôznych dvojciferných čísel môžeme vytvori z číslic 1, 3, 5, 7, ak sa číslice môžu aj opakovať?
Výsledok