• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)

Ukážka 1

Jozef Cíger Hronský – Jozef Mak

(úryvok, upravené)

A keď nad Hudákovom rozknísal sa ospalý vietor a pobral sa ponad dolinu k východu, vtedy zabolelo materino lono naposledy a narodil sa Jozef Mak.

A ženy okolo matere boli ospalé, ani toľko nepovedali, či je prišlé dieťa hodné alebo slabé, hoci sa toľko i v najhorších prípadoch povie. No i ľudskí ľudia sú zavše neľudskí, a že im Makova mater v tú chvíľu neodpúšťala, bolo preto, lebo nevedela, že je chvíľa veľkej borby, keď je nie noc, ani ráno, iba čas najtuhšieho a najsladšieho spánku, keď omdlieva i sila, i dobrota, i hriech, i rozkoš. Neodpúšťala, lebo ani boľavé lono neodplašilo hrôzu z hrude, oba ťažké prsníky zavalili sa priam na srdce a mater sa bála otvoriť ústa na otázku, či je nový život životom, alebo nesúca príťaž, o akej aj materi škoda rozprávať. Plakali jej kútiky úst, oči viseli na hrade, kde nebohý muž tvrdo zarúbal sekerou:

ZBOŽei POMOCi vibUDOVAL DOM TenTO Mak JANO roku pÁNa 1862 AVKUSTA 3 ho

Z ukážky 1 vyplýva, že Jozef Mak sa narodil
Otázka č. 2 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Ktorý jazykový jav je v zvýraznenej časti ukážky 1 uplatnený v súlade s platnými kodifikačnými dielami?
Otázka č. 3 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Z ukážky 1 vyplýva, že Eva Maková svoj pocit z narodenia syna vyjadrila
Otázka č. 4 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Ktorý prírodný úkaz opísal autor v závere románu Jozef Mak, keď chcel naznačiť smrť July?
Otázka č. 5 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Postava Jozefa Maka sa v súčasnej literárnej vede chápe ako
Otázka č. 6 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Napíšte, kto v ukážke 1 prostredníctvom autora informuje čitateľ a o narodení Jozefa Maka.
Otázka č. 7 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Z druhého odseku ukážky 1 vypíšte tri slová, ktoré majú rovnaký slovotvorný základ.
Otázka č. 8 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
V románe Jozef Mak nájdeme prvky lyrizovanej prózy. Ako sa nazýva literárny smer, v ktorom u nás lyrizácia v próze dosiahla vrchol?
Otázka č. 9 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)

Ukážka 2

(upravené)

Slovenský literárny fond – výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru

vypisuje

Súťaž o najlepšiu vedeckú esej,

ktorej cieľom je stimulovať vedeckú esejistiku na Slovensku. Téma je ľubovoľná z oblasti spoločenských, prírodných a technických vied.

Predmet a podmienky súťaže: Vami vytvorená esej v rozsahu 3 – 13 strán, doteraz nepublikovaná v slovenskom jazyku. Príspevky, originál a 5 čitateľných kópií, posielajte na adresu Slovens kÉHO literárnE HO fondU. Súťaž je anonymná. D o zvláštnej obálky označenej heslom E SEJ vložte list, na ktorom uvediete svoje meno, adresu a názov eseje. Príspevok označte iba názvom eseje a príslušnou oblasťou. Na origináli a kópiách neuvádzajte svoje meno. O bálky zalepte.

Ceny: Príspevky posúdia odborné poroty menované pre príslušné oblasti. V každej oblasti budú udelené 3 ceny.

Uzávierka súťaže: 31. 12. 2012

Zverejnenie výsledkov: II . štvrťrok 2013

Zdroj: www.litfond.sk

Kam musí súťažiaci uviesť svoje meno?
Otázka č. 10 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Funkciou textu ukážky 2 je
Otázka č. 11 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z ukážky 2?
Otázka č. 12 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
V ktorej možnosti je pravopisne správne uvedená adresa organizáto ra súťaže?
Otázka č. 13 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
V ktorom z nasledujúcich slov sa uplatnilo pravidlo o rytmickom krátení?
Otázka č. 14 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Koľko exemplárov eseje má súťažiaci podľ a ukážky 2 poslať do súťaže?
Otázka č. 15 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Do ktorej oblasti by mal podľ a ukážky 2 zaradiť súťažiaci esej s názvom Je kariéra dôležitejšia ako rodina?
Otázka č. 16 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Podľa ktorého skloňovacieho vzoru sa skloňuje podstatné meno esej?
Otázka č. 17 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)

Ukážka 3

(úryvok, upravené)

KATARÍNA: to do vás nalieval tie múdrosti?
PETRUCCIO: Už s mliekom som ich cical z múdrej matky.
KATARÍNA: Syn múdrej matky – a má v hlave zmätky.
PETRUCCIO: Mám v nej aj rozum.
KATARÍNA: Ale zachladený.
PETRUCCIO: Rozohrial by sa v tvojej posteli. No tárania už bolo až-až – poďme k veci. Váš otec súhlasí s tým, že si vás vezmem. Ponúkol mi už aj veno. Chcete či nechcete, sa vezmeme. Som, K atarína, pre vás ja ten pravý. A keďže vidím – vidím, že aj ty si nádherná žena, ja ťa milujem a nedám ťa už nikomu, si moja, narodil som sa, aby som ťa skrotil a z divej K aty spravil K atušku, čo bude nosiť skromnú fertušku.

V ktorej možnosti je vystihnutý význam slova táranie z ukážky 3?
Otázka č. 18 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Ktorý zmysel v ukážke 3 podporil záujem Petruccia o Katarínu?
Otázka č. 19 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Z ukážky 3 vyplýva, že mužská postava
Otázka č. 20 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Petruccio chce v ukážke 3 skrotiť K atarínu, čiže ju chce
Otázka č. 21 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
V ktorom jazykovom štýle sa realizuje komunikácia medzi postavami v ukážke 3?
Otázka č. 22 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Ako nazývame druh expresívnych slov, ktorými Petruccio naznačil zmenu Kataríny na skrotenú Katušku?
Otázka č. 23 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Ako sa nazývajú samostatné prehovory Petruccia v ukážke 3?
Otázka č. 24 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Vypíšte z ukážky 3 jeden nezhodný prívlastok.
Otázka č. 25 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)

Ukážka 4

Július Satinský – Namiesto úvodu

(úryvok)

Pochádzam zo schudobnenej poľskej šľachty. Náš rod je zapísaný v šľachtickej matrike od roku 1618. Náš zoštátnený zámok leží na sever od Vratislavy (Rawicz). Prapradedo sa pridal k napoleonskému pluku a tiahol s ním cez Slavkov až do španielskej Zaragozy. Na tejto trase sa dodnes nachádzajú celé húfy Satinských (od mnohých dostávam do televízie listy). Jeden zo Satinských sa priatelil s K omenským a na zozname chirurgických nástrojov nájdete takzvané Satinského kliešte na otváranie hrudného koša…

Na Maďara som príliš skromný, na Poliaka príliš zlý obchodník, na Čecha som príliš márnotratný a na R akúšana príliš zdravo vyvinutý, napísal som o sebe pred rokmi a na tom trvám. Skrátka a dobre, náš rod mal vždy na to, aby sa pred ním triasla celá Európa – najmä E urópanky.

Pokiaľ viem, nikto z našej rodiny nebol vysokoškolsky vzdelaný. Šľachtickú minulosť vystriedala kapitalistická éra: môj dedo bol veľkoobchodník s prasatami, otec vlastnil kaviareň Grand a za socializmu sme boli komedianti.

Narodil som sa 20. augusta 1941, moja manželka je doktorka psychiatrie a máme dve deti. S Milanom L asicom vlastníme imaginárnu firmu L +S, obchod so slovnými hračkami, humorom a pesničkami s ručením obmedzeným.

Július Satinský, 1994

Ukážka 4 predstavuje
Otázka č. 26 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Ku ktorému súčasnému európskemu štátu sa na základe ukážky 4 vi aže pôvod rodu Júliusa Satinského?
Otázka č. 27 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Z ukážky 4 vyplýva, že prapradedo Júliusa Satinského bol
Otázka č. 28 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Z ukážky 4 vyplýva, že prapradedo Júliusa Satinského bol
Otázka č. 29 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Z ukážky 4 vyplýva, že rod Satinských vlastnil
Otázka č. 30 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Kto dosiahol na základe ukážky 4 v rodine Júliusa Satinského najvyššie vzdelanie?
Otázka č. 31 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
V ktorom storočí bol podľa ukážky 4 rod Júliusa Satinského zapísaný do matriky?
Otázka č. 32 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Napíšte pravopisne správne skratku slovného spojenia spoločnosť s ručením obmedzeným.
Otázka č. 33 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)

Ukážka 5

Šimon Pellar (28. 2. 1923 – 4. 9. 2010)

Český herec, spevák, doyen českej prekladateľskej scény , sa narodil v Púchove.

Bol všestranný talent, ktorý sa odmietal nudiť v časoch, keď už mal na to, ako hovoril, právo. Spolu s manželkou L ubou preložili desiatky amerických, anglických či nemeckých autorov, napríklad J. D . Salingera, za čo dostal v roku 1997 Štátnu cenu. Spieval, vystupoval v pražských divadlách, účinkoval aj vo filmoch. Ako 80-ročnému mu vyšiel prvý album.

SME, 11. 9. 2010

Koľko jednoduchých dvojčlenných viet sa nachádza v ukážke 5?
Otázka č. 34 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Z ukážky 5 vyplýva, že Šimon Pellar
Otázka č. 35 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
V ktorom slovnom spojení nedochádza k znelostnej asimilácii/spodobovaniu?
Otázka č. 36 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Najznámejší román amerického spisovateľa, ktorý sa spomína v ukážke 5, má názov
Otázka č. 37 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Ktorý typ vedľajšej vety sa v prvom súvetí ukážky 5 opakuje?
Otázka č. 38 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Z koľkých jazykov podľa ukážky 5 prekladal Šimon Pellar?
Otázka č. 39 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Napíšte pravopisne správne obyvateľské meno odvodené od mesta, v ktorom sa Šimon Pellar narodil.
Otázka č. 40 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Vypíšte z poslednej vety ukážky 5 podmet.
Otázka č. 41 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)

Ukážka 6

Martin Mozola – Úvod do filozofie

(úryvok, upravené)

Rozdiel medzi filozofiou a vierou umelecky vystihol renesančný maliar R affaello. Autori učebnice Dejiny filozofie pre stredné školy umiestnili na obálku knihy detail z R affaellovej fresky Aténska škola. Zobrazuje centrálnu časť fresky, na ktorej sú namaľované dve postavy, veľkí grécki filozofi Platón a Aristoteles. Jednoduché gestá rúk – Platón, držiaci v jednej ruke svojho Timaia, druhou ukazuje na nebesá (svet ideí). Aristoteles, zahalený v belasom plášti, drží E tiku a druhú ruku s dlaňou obrátenou k zemi (vecnému svetu) vystiera pred seba. Celková freska je alegóriou filozofie, ilustráciou racionálneho hľadania pravdy. Je plná postáv, ktoré v rôznych pozíciách spolu diskutujú alebo osamote premýšľajú. Starovekí filozofi a vedci sa so vznešenou vážnosťou zhromaždili uprostred monumentálnej architektúry. K ompozícia fresky je obdivuhodne vyvážená, ale pretože ide o obraz namáhavého ľudského myslenia, nevládne v nej skutočný pokoj.


Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z ukážky 6?
Otázka č. 42 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Z koľkých slabík sa skladá slovo racionálny?
Otázka č. 43 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
V ktorej možnosti sú literárne obdobia uvedené chronologicky správne?
Otázka č. 44 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
V ktorej možnosti je pravopisne správne uvedený rovnaký farebný odtieň, aký predstavuje slovo belasý?
Otázka č. 45 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Ktoré z nasledujúcich slovných spojení má rovnaký význam ako zvýraznené slovo ilustrácia v ukážke 6?
Otázka č. 46 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Vypíšte z ukážky 6 jedno slovo, ktoré je aj odborným názvom umeleckého výrazového prostriedku.
Otázka č. 47 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Vypíšte z ukážky 6 v poradí prvé slovné spojenie, ktoré označuje spôsob neverbálnej komunikácie.
Otázka č. 48 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Do ktorého jazykového štýlu patrí ukážka 6?
Otázka č. 49 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)

Ukážka 7

Július Lenko – Dcérke

Toľko lásky a nehy v očiach máš,
že každou vecou bývaš očarená.
A keď mi hráš, keď hudbou Beethovena
celý náš byt až po strop napĺňaš,

keď v notách, zvučných ako hrkálky,
i tvoje malé detské srdce bije,
ja spoza záclon každej melódie
na tvoju cestu hľadím do diaľky.

Choď ňou, a nezablúď, i keď cesta tá
raz bude priama a raz kľukatá,
raz pôjde slncom a raz cez víchricu.

Život neplynie ako sladký sen,
má víry, blesky ako Beethoven.
Len majster zvládne jeho klávesnicu.


Ukážka 7 predstavuje
Otázka č. 50 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z ukážky 7?
Otázka č. 51 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Ktorý druh lyriky predstavuje báseň Dcérke?
Otázka č. 4 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste doma trestaný za zlé výsledky v škole?
Otázka č. 52 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
V ktorom z uvedených slovných spojení sa nachádza epiteton?
Otázka č. 53 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Ktorý rým využíva autor v prvej strofe básne Dcérke?
Otázka č. 54 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Z predposlednej strofy básne Dcérke vypíšte dvojicu opozít/slov s opačným významom, ktoré sa myšlienkovo viažu na životnú cestu dcérky.
Otázka č. 55 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Vypíšte z básne Dcérke podstatné meno, ktoré je v poslednom verši zastúpené slovom jeho.
Otázka č. 56 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Ktorý umelecký jazykový prostriedok predstavuje zvýraznené slovné spojenie? Len majster zvládne jeho klávesnicu.
Otázka č. 57 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)

Ukážka 8

Anton Pavlovič Čechov – Radosť

(úryvok, upravené)

„No tak rýchlo čítajte!“
Mamka sa podívala na svätý obraz a prežehnala sa. Tatko si odkašlal a začal:

„29. decembra o jedenástej v noci úradník Dmitrij Kuldarov...“

„Bol som so Semionom Petrovičom… je tam všetko dopodrobna! No ďalej! Ďalej! Počúvajte!“

„… v opitosti sa pošmykol a spadol pod koňa tam stojaceho fiakristu Ivana Drotova, roľníka z dediny Durykino, Juchnovský okres. Splašený kôň prekročil Kuldarova a pretiahol cez neho sane, v ktorých sedel kupec druhej daňovej skupiny Stepan Lukov, a cválal po ulici, kým ho nezastavili domovníci. Kuldarov, ktorý spočiatku stratil vedomie, bol odvedený na policajnú stanicu a prehliadnutý lekárom. Úder v záhlaví…“

„To som narazil do oja, mamka! K ázali mi prikladať studený obklad na zátylok. Tak ste si prečítali? No čo? Vidíte! A rozletelo sa to po celom Rusku! Dajte ich sem!“

Miťa schmatol noviny, poskladal ich a strčil do vrecka.


V ktorej možnosti sú obe slová jednovýznamové?
Otázka č. 58 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Ktorá postava sa v ukážke 8 nespomína?
Otázka č. 59 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Hlavný hrdina ukážky 8 mal radosť z toho, že
Otázka č. 60 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Víťazný pocit hlavného hrdinu ukážky 8 môže čitateľ vnímať ironicky, pretože
Otázka č. 61 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Zvýraznený text v ukážke 8 predstavuje
Otázka č. 62 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Napíšte meno a priezvisko poškodeného z ukážky 8.
Otázka č. 63 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Napíšte termín označujúci vtipný, prekvapujúci záver rozprávania, ktorý však v ukážke 8 chýba.
Otázka č. 64 z testu Maturita Slovensky jazyk 2013
(1 bod)
Ktorým plnovýznamovým slovným druhom hlavná postava v ukážke 8 v prvom prehovore zosilňuje naliehavosť svojej požiadavky?
Výsledok