• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)

Ukážka 1

Ladislav Mňačko – Ako chutí moc

(úryvok)

Frank sa načiahol, vybral z prostriedku jeden album. Veľký muž, aj ten už dávnejšie mŕtvy, stojí na balkóne hotela, v ktorom sa pred polhodinou ubytoval. Stojí, dojatý a uveličený, kýva zástupom, zhromaždeným na námestí pod balkónom. Polhodinu, iba polhodinu je v provinčnom meste. Dvetisíc mladých v belasých košeliach ho prišlo pozdraviť, kričia: nech žije, tlieskajú, domáhajú sa ho. Veľký muž dojato kýva na pozdrav. Toľko obdivu! Toľko lásky! Aká je krásna naša mladá zmena!

Iný záber. Z iného mesta. Veľký muž má na hlave banícku helmu. Kráča v sprievode riaditeľa a niekoľkých inžinierov k šachte. Na ťažnej veži je štít s jeho menom. Baňu pomenovali po ňom.

A inde mikrofón. Pri ňom veľký muž, už nie celkom veľký. Rozťahuje ruky a hovorí: aj ja, súdruhovia, som zabudol na revolučnú bdelosť a ostražitosť, podľahol som zvodom nepriateľa…

A opäť tá istá baňa. Fárajú väzni. Medzi nimi známa tvár, namiesto vtedy módnej šiltovky má na hlave trestaneckú čapicu. Baňu premenovali už prv.


Do ktorých rokov minulého storočia je zasadený dej ukážky 1?

Otázka č. 2 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
V kontexte ukážky 1 slovné spojenie už nie celkom veľký vyjadruje, že veľký muž
Otázka č. 3 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Ktorá z nasledujúcich viet z ukážky 1 je vnútorným monológom postavy?
Otázka č. 4 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Rozhodnite, ktorá z nasledujúcich viet o diele Ako chutí moc je pravdivá.
Otázka č. 5 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Podstatné meno, ktoré možno použiť ako symbol vzostupu a pádu veľkého muža v ukážke 1, je
Otázka č. 6 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Pomenujte žáner Mňačkovho diela Ako chutí moc.
Otázka č. 7 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Vypíšte z ukážky 1 slovné spojenie, ktorým autor nazval mladých v belasých košeliach.
Otázka č. 8 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Vypíšte z prvého odseku ukážky 1 priamu reč.
Otázka č. 9 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Ukážka 2

JEDNOTNÍK, spotrebné družstvo, Komenského 24, 934 18 Levice


AGRISA, a. s.
Dopravná 13
040 01 Košice


Váš list číslo Naše číslo Vybavuje/linka Levice
98/Sa Hu/059 J. Huna/031/42 85 94 63 05. 04..2013

Vec

Vážený výrobca,

dňa 01. 04. 2013 sme od Vás dostali zásielku objednaného tovaru podľa objednávky č. 123 zo dňa 25. 02. 2013, kde bolo poškodených 5 škatúľ zelených tričiek s dlhým rukávom v množstve 25 ks a 6 škatúľ červených tričiek s krátkym rukávom v množstve 15 ks. Tovar bol natoľko poškodený, že ho nemôžeme použiť na predaj.

Vzhľadom na to, že ide o výrobnú chybu vzniknutú u Vás, zasielame poškodený tovar späť a žiadame Vás o urýchlenú výmenu (do 2 týždňov odo dňa vrátenia poškodeného tovaru, t. j. najneskôr do 19. 04. 2013). Ak sa tak nestane v uvedenom čase, budeme nútení nájsť si nového dodávateľa.

Neradi by sme stratili dôveru vo Vaše výrobky a v naše vzájomné obchodné styky, preto veríme, že kladne vyriešite náš spoločný problém.

S pozdravom

Ing. Peter Pavela
hlavný zásobovač JEDNOTNÍKA


Telefón/Fax Bankové spojenie IČO E-mail
031/42 85 94 63 234597865/0001 12345678 sd.jednotnik@mail.sk

Ktorá z uvedených možností nevystihuje cieľ autora úradného listu z ukážky 2?
Otázka č. 10 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Ktorý z nasledujúcich údajov chýba v texte úradného listu z ukážky 2?
Otázka č. 11 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Ktorá z uvedených možností uvádza dátum vyhotovenia úradného listu z ukážky 2?
Otázka č. 12 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Ktorý druh úradného listu predstavuje ukážka 2?
Otázka č. 13 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Ktorý slohový postup a ktorý jazykový štýl sa uplatnili v ukážke 2?
Otázka č. 14 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Vypíšte názov ulice, na ktorú by mala na základe ukážky 2 odevná firma dodať tovar.
Otázka č. 15 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Napíšte názov mesta, v ktorom sídli dodávateľská firma z ukážky 2.
Otázka č. 16 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Vypíšte z ukážky 2 priezvisko človeka, ktorý vybavuje daný úradný list.
Otázka č. 17 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)

Ukážka 3

Indro Montanelli – Dante a jeho storočie

(úryvok, upravené)

Vzdelávanie delilo sa na dva stupne: na školu základnú, ktorá sa nazývala trivium a vyučovala sa v nej gramatika, rétorika a logika, a na školu strednú, ktorej sa hovorilo quadrivium a vyučovali sa v nej aritmetika, geometria, hudba a astronómia… Vyučovanie nebolo bezplatné. Učiteľov, medzi ktorými sa občas našiel aj laik, platili priamo rodičia žiakov a, pokiaľ išlo o výchovné metódy, mali celkom voľnú ruku: vyplácali neposedníkov nemilosrdne a vôbec ich nešetrili. Veľké ťažkosti boli s knihami, lebo každá predstavovala hotový majetok. Papyrus sa celkom stratil, keď ho Egypt pohltený Arabmi prestal vyvážať do Európy. Veľmi drahá jahňacia koža sa používala výhradne na prepychové rukopisy. Čiastočne sa používal ešte pergamen z kozích kožiek. Najrozšírenejším materiálom sa však už stal papier z plátna, ktorý vyrábali dielne najmä v Nemecku a vo Francúzsku.

Knihy boli písané rukou. Barbari si osvojili latinskú abecedu, ale namiesto hranatých a samostatne stojacich písmen, aké používali Rimania, vytvorili kurzívu, čiže písmená zaoblili a navzájom spájali. Istý čas sa používali iba veľké písmená. Pergamen bol čoraz drahší, a tak začali používať aj písmenká malé. Gotický vkus ich vyzdobil vlnkami, kudrlinkami a arabeskami. Interpunkcia celkom upadla do zabudnutia. Znovu sa zjavila, keď sa v dôsledku rastúceho záujmu o vzdelanie rozšírilo verejné čítanie: zrazu sa vynorila nevyhnutnosť vyznačiť nejakým spôsobom miesta, pri ktorých sa čítajúci môže nadýchnuť.


Z ukážky 3 vyplýva, že v opisovanom období
Otázka č. 18 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Tvorba ornamentov je v ukážke 3 spojená s
Otázka č. 19 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Z ukážky 3 vyplýva, že malé písmená v latinskej abecede sa začali používať z dôvodu
Otázka č. 20 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
V ktorom slovnom spojení dochádza k znelostnej asimilácii/spodobovaniu?
Otázka č. 21 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z ukážky 3?
Otázka č. 22 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
O ktorom prozodickom jave v jazyku sa píše v poslednom súvetí ukážky 3?
Otázka č. 23 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Vypíšte z ukážky 3 názov vyučovacieho predmetu, ktorý pripravoval žiakov na verejné čítanie.
Otázka č. 24 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Nájdite v prvom odseku ukážky 3 slovo, ktorým je pomenovaný neodborník, a napíšte ho pravopisne správne v tvare nominatívu plurálu.
Otázka č. 25 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)

Ukážka 4

Július Barč-Ivan – Matka

(úryvok, upravené)

Matka (výkrik): Tu je, tu v kúte…

Jano: Už ťa mám. (Telo padá.) Jedna ti je dosť? (Zohne sa.) Kto je to? Kto tu leží?

Paľo: Mať si zabil.

Jano: Ako… Ako sa sem dostali… Nie! Teba som musel!

Paľo: Mamka, to bola tá cesta? A ja som si myslel, že preto skríkli na Jana, lebo chceli, aby ma zabil. Preto som neušiel, preto som čakal, kým neudrie, zaťal zuby a nepohol sa, ani keď priskočil ku mne. Ale oni sa hodili na mňa. Len vtedy som vedel, čo chcú, keď im preklal srdce.

Jano: Srdce… Prekliata ruka… Prekliaty nôž! Ako to mohli urobiť? Hodili sa na teba. A vedeli, čo ich čaká. Tak ťa milovali, že život dali za teba. Len ako mohli chcieť, aby ich syn zabil?


Veta Teba som musel! z ukážky 4 je
Otázka č. 26 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Neukončené výpovede v Janovej druhej replike naznačujú
Otázka č. 27 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
V ktorej možnosti je uvedená veta z ukážky 4 s rôznymi tvarmi toho istého zámena?
Otázka č. 28 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
V ktorej možnosti je uvedený predstaviteľ slovenskej drámy po roku 1945?
Otázka č. 29 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Ktorá melódia sa uplatňuje v nasledujúcej vete? Kto tu leží?
Otázka č. 30 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Vypíšte z poslednej Janovej repliky jedno modálne sloveso.
Otázka č. 31 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Ktorým slovným druhom je vyjadrený podmet v nasledujúcej vete?
Jedna ti je dosť?
Otázka č. 32 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Vypíšte z nasledujúcej vety všetky slová, ktoré nemajú vetnočlenskú platnosť.
Tak ťa milovali, že život dali za teba.
Otázka č. 33 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)

Ukážka 5

Juraj Fándly – Piľní domajší a poľní hospodár

(úryvok)

Slováci! Obzvlášte vy, kterí ste na rozmnožení duchovných kníh mínili vystaviť Učené tovarišstvo slovenské, k vašému duchovnému hospodárství obracá sa máličko mého svetského hospodárstva pero a jazyk.

Rozvažujme maličko, odkáď sa menujeme Slováci? Od teho chvalitebného slova sláva; od teho mnohého a častokrátneho víťazství, s kterým naši, cudzím národom strašliví, nelen nad Rimanmi, ale též nad mnohými inšími nepríteli veľmi často a mnohorázy v starodávnych časoch slávne zvítezovali; preto našemu národu všade, kadekolvek sa ze svojú zbrojú obrátil, bola daná a privlastnená chválitebná sláva.

Bratové! Zmyslite si, že blatnatý vek, pošmúrné stoleto žili pred nami naši Slováci. Včil nám svitli osvícené časy. Usilujeme sa s rečú, s písmámi, vydanýma knihámi, náš národ, naše méno, našich potomkov, keď ne k zlatému, aspoň ponajprv k stríbernému veku povýšiť. Dodajme jeden druhému chuti, pridajme vúľu, spojme silu a vládu… Zobuďme sa teda, piľní tovariši, povstaňme ze sna lenivosti.


Ukážka 5 svojím obsahom i štýlom pripomína
Otázka č. 34 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Z ukážky 5 nevyplýva, že autor
Otázka č. 35 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Ktoré z nasledujúcich slov vzniklo rovnakým slovotvorným postupom ako slovo starodávny?
Otázka č. 36 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
V ktorom z nasledujúcich slov je porušené dnešné pravidlo o rytmickom krátení?
Otázka č. 37 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Určte zvýraznený vetný člen vo vete Spojme silu a vládu z ukážky 5.
Otázka č. 38 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Uveďte meno a priezvisko slovenského romantického básnika, ktorý je autorom najvýznamnejšieho diela o boji Slovanov s Rimanmi.
Otázka č. 39 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Napíšte meno a priezvisko prvého kodifikátora slovenského jazyka.
Otázka č. 40 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Vypíšte z ukážky 5 oslovenie, ktoré je z dnešného hľadiska napísané v nespisovnej slovenčine.
Otázka č. 41 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)

Ukážka 6

V Splite bude počas leta vysunuté konzulárne pracovisko

Slovenskí konzulárni pracovníci budú od 1. júla bližšie k Slovákom dovolenkujúcim na chorvátskom pobreží. V Splite od začiatku júla otvoria vysunuté konzulárne pracovisko slovenského veľvyslanectva v Záhrebe. Bude fungovať počas celej letnej sezóny až do 31. augusta.

Vysunuté konzulárne pracovisko bude pôsobiť v priestoroch Honorárneho konzulátu na adrese ul. Kralja Zvonimira 14/XI, Split (telefón: 00385 21 315 108, fax: 00385 21 315 109). Do jeho teritoriálnej pôsobnosti spadá celé pobrežie Dalmácie od Dubrovníka po Zadar. Konzulárne pracovisko má výhodnú polohu – nachádza sa na mieste, kam sa turisti dostanú za päť minút peši smerom z prístavu. Pracovníci vysunutej pobočky konzulátu budú k dispozícii 24 hodín denne na mobilnom čísle 00385 99 851 9606, informoval tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí. V prípade dopravných nehôd môžu slovenskí občania kontaktovať slovenských policajtov v Makarskej na mobilnom čísle 00385 99 720 1001.

V roku 2011 pracovníci Vysunutého konzulárneho pracoviska Split opakovane poskytli nefinančnú pomoc v núdzi, telefonickú či mejlovú konzultáciu. Pracovníci poskytli konzulárnu pomoc i pri úmrtiach, hospitalizáciách slovenských občanov, pomoc pri tlmočení pacientom a rodinným príslušníkom a vystavili náhradné cestovné doklady.

Pravda/SITA, 26. 06. 2012, upravené

Ktoré tvrdenie vyplýva z textu ukážky 6?
Otázka č. 42 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
V ktorom meste na základe ukážky 6 sídli slovenské veľvyslanectvo v Chorvátsku?
Otázka č. 43 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Označenie konzulárneho pracoviska ako vysunutého v ukážke 6 znamená, že ide o
Otázka č. 44 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Ktoré z uvedených slovných spojení je združeným pomenovaním?
Otázka č. 45 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
V ktorej možnosti je pravopisne správne uvedený názov ministerstva, ktoré sa spomína v ukážke 6 a jeho iniciálová skratka má podobu MZV SR?
Otázka č. 46 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Vypíšte z posledného odseku ukážky 6 jedno slovo so slabikotvornou spoluhláskou.
Otázka č. 47 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Napíšte názov indoeurópskej jazykovej skupiny, do ktorej zaraďujeme chorvátsky jazyk.
Otázka č. 2 z testu Anketa
(0 bodov)
Vyvíjajú na vás rodičia (alebo okolie) tlak, aby ste sa učili?
Otázka č. 48 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Ktorý jazykový štýl dominuje v ukážke 6?
Otázka č. 49 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)

Ukážka 7

Andrej Sládkovič – Marína

(úryvok)

72
Slovensko mladé, rodisko moje
aj mohyla mojich kostí!
V tebe mám pekných obrazov dvoje
a dvoje veľkých ľúbostí! –
Ako je krásna tá moja deva,
aká k nej ľúbosť vo mne horieva:
tak ty a k tebe, otčina!
Ako tys’ pekná, krajina moja,
ako mladistvosť milá mi tvoja:
tak pekná, milá Marína!

291
Marína moja! teda tak sme my
ako tie Božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrudi nezhnije!

Čo je typické pre romantického hrdinu?
Otázka č. 50 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
V ktorom z uvedených veršov sa nachádza nezhodný prívlastok?
Otázka č. 51 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Ktorá myšlienka vyplýva z 291. strofy diela Marína?
Otázka č. 52 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
V ktorom z nasledujúcich slovných spojení sa nenachádza metafora?
Otázka č. 53 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
V ktorej možnosti sú slová z ukážky 7 v rovnakom významovom vzťahu ako slová
otčina – krajina moja – rodisko?
Otázka č. 54 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Vypíšte z ukážky 7 jedno slovo s apostrofom.
Otázka č. 55 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Vypíšte z ukážky 7 jednu anaforu.
Otázka č. 56 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Koľko slabík sa nachádza v treťom verši ukážky 7?
Otázka č. 57 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)

Ukážka 8

Betty MacDonaldová – Vajce a ja

(úryvok)

Prekvapilo ma, že pri svojej ustavičnej smole a stále hroziacej núdzi a zmätkoch žili v dokonalom súlade. Nikdy sa neškriepili a nikdy si nič nevyčítali – ani to nebolo potrebné, pretože nech sa kedykoľvek čosi prihodilo, vždy boli presvedčení, že to nie je ich vinou. Popíjajúc kávu veľkými dúškami, vravievala mi pani Kettlová často, v čom to vlastne tkvie:

„To všetko tí podvodníci vo Washingtone,“ vyhlásila rázne. „Nerobia ničového nič, len berú úplatky a kupujú si veľké autá za naše peniaze.“

Pre pani Kettlovú jestvovala len jedna vláda, a to vo Washingtone, v štáte Columbia. Nevedela nič o miestnych, mestských a štátnych samosprávach.

„To celé hniezdo“ bolo vo Washingtone a Washington bol pre ňu miestom, kde sa všetci pohybovali vo frakoch a dvadsaťštyri hodín denne strávili na plesoch a banketoch, preplnených špiónmi, alkoholom, ľahkými ženami, Straussovými valčíkmi a úplatkárstvom.

Keď sa im pri maštali nakopil hnoj do takej výšky, že otecko nemohol vojsť dnu podojiť kravy, pani Kettlová spustila:

„Tak si predstavte, len si predstavte, čo tí podvodníci vo Washingtone zasa vyparatili.“ Keď k nám vtrhli kravy už asi desiaty raz, zahnal ich Bob zúrivo do Kettlovie dvora a domáhal sa okamžitej nápravy.


Z ukážky 8 vyplýva, že pani Kettlová
Otázka č. 58 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Z ukážky 8 vyplýva, že sa rodine pani Kettlovej ekonomicky
Otázka č. 59 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Vyberte prídavné meno, ktoré najvýstižnejšie charakterizuje rodinu pani Kettlovej.
Otázka č. 60 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Kto je najpravdepodobnejším rozprávačom v ukážke 8?
Otázka č. 61 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
V ktorej možnosti sa nachádza priraďovací sklad?
Otázka č. 62 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Určte druh vedľajšej vety v nasledujúcom súvetí.
Boli presvedčení, že to nie je ich vinou.
Otázka č. 63 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Pomenujte pani Kettlovú a jej manžela jednoslovným spoločným priezviskom v množnom čísle.
Otázka č. 64 z testu Maturita Slovensky jazyk 2014
(1 bod)
Vypíšte z ukážky 8 jedno slovo, ktorým pani Kettlová metaforicky pomenovala vládu USA.
Výsledok