• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Päťnásobok neznámeho čísla zmenšený o 21 je práve toľko, koľko je dvojnásobok neznámeho čísla zväčšený o 15. Nájdite neznáme číslo.
Otázka č. 2 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Nádrž tvaru kvádra má vnútorné rozmery vodorovného dna uvedené na obrázku. Hladina vody v nádrži siaha do výšky 980 cm. Koľko metrov kubických vody je v nádrži?
Otázka č. 3 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Populácia mravcov vzrastie za jeden týždeň o 5 %. Vypočítajte, o koľko percent vzrastie populácia mravcov takýmto tempom rastu za osem týždňov.
Otázka č. 4 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Vypočítajte polomer kružnice k určenej rovnicou x2 + y2 − 24x + 10y = 0.
Otázka č. 5 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Na obrázku je znázornené vekové zloženie členov turistického krúžku.
Otázka č. 6 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Dĺžky strán trojuholníka sú 3 cm, 4 cm a 6 cm. Určte v stupňoch veľkosť tupého vnútorného uhla trojuholníka.
Otázka č. 7 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Presná hodnota čísla 17! je 355 687 428 096 000. Hodnota čísla 17! zobrazená po výpočte na kalkulačke je 3,556874281 . 1014. Vypočítajte rozdiel hodnoty čísla 17! zobrazenej na kalkulačke a presnej hodnoty čísla 17!.
Otázka č. 8 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
V triede je 30 žiakov. Piati žiaci triedy mali na koncoročnom vysvedčení z matematiky trojku, ostatní žiaci triedy jednotku alebo dvojku. Priemer známok z matematiky všetkých žiakov triedy na koncoročnom vysvedčení bol 1,9. Zistite, koľko žiakov triedy malo na koncoročnom vysvedčení jednotku z matematiky.
Otázka č. 9 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Graf lineárnej funkcie má smernicu 2, prechádza bodom A [2; 8] a súradnicovú os y pretína v bode B (pozrite obrázok). Určte vzdialenosť bodu B od začiatku súradnicovej sústavy O [0; 0].
Otázka č. 10 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Vypočítajte koreň rovnice log x + log (x + 3) = 1.
Otázka č. 11 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Trojuholník ABC a trojuholník ADE sú podobné (pozrite obrázok). Vypočítajte v centimetroch štvorcových obsah trojuholníka ABC, ak dĺžka strany DE je 12 cm, dĺžka strany BC je 16 cm a obsah trojuholníka ADE je 27 cm2.
Otázka č. 12 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Dĺžky strán pravouhlého trojuholníka sú tri za sebou nasledujúce členy aritmetickej postupnosti. Dlhšia odvesna má dĺžku 24 cm. Vypočítajte v centimetroch dĺžku prepony trojuholníka.
Otázka č. 13 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Dĺžka strany štvorca ABCD je 5 cm. Body E, F a G sú stredy strán štvorca (pozrite obrázok). Vypočítajte v centimetroch štvorcových obsah vyšrafovanej časti štvorca ABCD.
Otázka č. 14 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Určte najmenšie celé číslo x, ktoré je riešením nerovnice √17 − 15x − 2x2 > 0.
Otázka č. 15 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
V tabuľke je harmonogram sobotňajších tenisových tréningov mladších ž iakov počas zimnej halovej sezóny. Pred začiatkom letnej sezóny sa pripravuje nový harmonogram tréningov. Tomáš Kučera bude môcť trénovať len predpoludním, sestry Kováčové budú musieť trénovať v ľubovoľnom poradí za sebou. Ostatným žiakom vyhovujú všetky termíny. Koľko rôznych harmonogramov tenisových tréningov za uvedených podmienok je možné vytvoriť pre týchto osem žiakov ?
Otázka č. 16 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Vo štvoruholníku ABCD s dĺžkami strán | AB | = 9, | BC | = 11 a | CD | = 3 sú vnútorné uhly pri vrcholoch A a C pravé (pozrite obrázok). Určte dĺžku strany AD štvoruholníka ABCD.
Otázka č. 17 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Ťažisko rovnostranného trojuholníka ABC leží v začiatku súradnicovej sústavy O [0; 0] a vrchol C má súradnice [0; 4]. Vypočítajte súčet súradníc všetkých vrcholov trojuholníka ABC.
Otázka č. 18 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Vandal vytrhol z knihy jeden list, na ktorom boli dve očíslované strany. Súčet čísel zvyšných strán knihy bol 7 495. Zistite, koľko očíslovaných strán mala pôvodne kniha, ak číslovanie strán knihy začalo číslom 1.
Otázka č. 19 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Obsah plášťa kužeľa je 4 cm2, obsah podstavy kužeľa je 2 cm2. Určte v stupňoch uhol (odchýlku) strany kužeľa a roviny podstavy kužeľa. (Strana kužeľa je úsečka spájajúca vrchol kužeľa s ľubovoľným bodom kružnice podstavy. Všetky strany kužeľa tvoria plášť kužeľa.)
Otázka č. 20 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Určte najmenšie prirodzené číslo, ktorého súčin cifier je 240.
Otázka č. 21 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Určte počet koreňov rovnice sinx = 1/2 patriacich do intervalu (− 570°; 570°).
Otázka č. 11 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste trémista?
Otázka č. 22 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Obvod a obsah kruhu sú vyjadrené rovnakým číslom x cm a x cm2. Určte v centimetroch priemer kruhu.
Otázka č. 23 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Simona má dva žreby, každý z inej lotérie. V prvej lotérii je 150 000 žrebov a z nich vyhráva 50 000, v druhej lotérii je 500 000 žrebov a z nich vyhráva 200 000 žrebov. Aká veľká je pravdepodobnosť, že vyhrá aspoň jeden Simonin žreb?
Otázka č. 24 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Určte súradnice bodov, v ktorých sa pretínajú grafy funkcií f (x) = x2 + 2x - 14 a g(x) = x - 2. Najväčšia zo súradníc priesečníkov grafov funkcií je
Otázka č. 25 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Dĺžka hrany kocky ABCDEFGH je 4 cm. Vypočítajte povrch ihlana ABCDH.
Otázka č. 26 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Ak výrok B ∧C je pravdivý a výrok B ⇒A je nepravdivý, potom pre pravdivostnú hodnotu výrokov A, B, C platí:
Otázka č. 27 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Dané sú funkcie f1 až f6:

Vyberte možnosť, v ktorej sú z daných funkcií f1 až f6 uvedené len všetky funkcie rastúce na celom svojom definičnom obore.
Otázka č. 28 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Šperk je vyrobený tak, že pravidelný osemsten zo zlata je zaliaty do kocky zo skla (pozrite obrázok). Určte pomer objemu skla a objemu zlata v šperku.
(Pravidelný osemsten je teleso, ktoré vznikne zjednotením dvoch zhodných pravidelných ihlanov so spoločnou štvorcovou podstavou. Steny ihlanov sú rovnostranné trojuholníky.)
Otázka č. 29 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Určte počet celých čísel, ktoré vyhovujú nerovnici |x - 4| < 2π.
Otázka č. 30 z testu Maturita Matematika 2013
(1 bod)
Ktorá kocka mohla byť zložená z nasledujúcej siete?
Výsledok