• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Obdlžnikový žetón má hodnotu 100, štvorcový žetón má hodnotu 10 a kruhový žetón má hodnotu 1.
Akú hodnotu majú žetóny na obrázku spolu?
Otázka č. 2 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Ktoré číslo sa skrýva na číselnej osi pod kartičkou označenou písmenom C?
Otázka č. 3 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Zuzka chce postaviť stavbu z kociek,ktorá je znázornená na obrázku. Žiadna kocka vzadu nechýba a ani nevyčnieva. Koľko kociek potrebuje na postavenie tejto stavby?
Otázka č. 4 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Doplň čísla tak, aby vety boli pravdivé.Urči súčet doplnených čísel. Ak zväčším číslo 7 trikrát, dostanem číslo ............... Ak zväčším číslo 9 dvakrát, dostanem číslo ............... Ak vynásobím číslo 5 číslom 0, dostanem číslo ...............
Otázka č. 5 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Lucka má 3 hrnčeky: bodkovaný, pásikavý a kvietkovaný.Tieto tri hrnčeky chce uložiť vedľa seba na paličku. Koľko všetkých možností usporiadania hrnčekov má Lucka?
Otázka č. 6 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
V sade sa urodilo 850 kg jabĺk. Hrušiek sa urodilo o 350 kg menej ako jabĺk. Koľko kilogramov jabĺk a hrušiek sa urodilo spolu?
Otázka č. 7 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Ktoré číslo je rozložené na súčet tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek? 2 . 1 000 + 7 . 100 + 8 . 1 = .............
Otázka č. 8 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Janko má 8 rokov. Koľkokrát je dedko starší ako Janko, keď dedko má 72 rokov?
Otázka č. 9 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Nájdi najväčšie číslo, ktoré má na mieste jednotiek číslicu 4. 5 794, 4 659, 6 549, 7 844, 9 465, 6 954
Otázka č. 10 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Lukáš bol na trojdňovej brigáde. V pondelok zarobil 38 €, v utorok zarobil 34 € a v stredu zarobil 24 €. Po skončení brigády dostal celú sumu zaokrúhlenú na desiatky. Koľko eur dostal Lukáš?
Otázka č. 11 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Na obrázku je štvorec a obdĺžnik. O koľko cm je obvod štvorca väčší ako obvod obdĺžnika?
Otázka č. 12 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Martin a Peter napísali na papier rôzne čísla. Martin napísal číslo, ktoré malo 1 tisícku, 3 stovky, 5 desiatok a 3 jednotky. Peter napísal číslo, ktoré malo o 1 tisícku menej a o 3 desiatky viac ako Martinovo číslo. Ktoré číslo napísal Peter?
Otázka č. 13 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Pod rovnakými obrázkami sú ukryté rovnaké čísla. Nájdi číslo ukryté pod obrázkom
Otázka č. 14 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Vypočítaj: 2 000: 100 =
Otázka č. 15 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Rodina Nováková bola na sedemdňovom turistickom výlete vo Vysokých Tatrách. Počet prejdených kilometrov si zaznačovali do stĺpcového diagramu. Koľko kilometrov prešla rodina Nováková za prvých päť dní spolu?
Otázka č. 16 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Turista prejde za 1 hodinu 4 kilometre. Cyklista prejde za 1 hodinu 16 kilometrov. Za koľko hodín prejde turista rovnakú vzdialenosť, akú prejde cyklista za 2 hodiny?
Otázka č. 17 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Na obrázku je narysovaná kružnica k so stredom S. Koľko centimetrov meria polomer tejto kružnice?
Otázka č. 18 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Od čísla 1928 odčítaj číslo 376.
Otázka č. 19 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Hneď za číslom 2 099 je číslo
Otázka č. 20 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Na obrázku je štvorec ABCD. Jožko chce narysovať úsečku KL, ktorej dĺžka bude desaťnásobkom dlžky strany štvorca ABCD . Koľko mm bude merať úsečka KL?
Otázka č. 21 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
V PREDAJNI ELEKTRO
V predajni Elektro mali týždeň zliav. V reklamnom letáku boli uvedené pôvodné ceny vybraného tovaru a ceny tohto tovaru po zrave.
K zadaniu V PREDAJNI ELEKTRO sa vzťahujú úlohy č. 21 a 22.

Pri ktorom tovare bol najväčší rozdiel medzi pôvodnou cenou a cenou po zľave?
Otázka č. 22 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Rodina Kováčová využila zľavu. Kúpila si televízor a umývačku riadu. Koľko im vydali z 1000 €?
Otázka č. 9 z testu Anketa
(0 bodov)
Pripravujete sa na vyučovanie pravidelne?
Otázka č. 23 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Janka si kreslí šipky podľa určitého pravidla. VZOR: Chce pokračovať v kreslení podľa tohto pravidla. Ktoré šípky má dokresliť?
Otázka č. 24 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Karol chcel na kalkulačke vypočítať úlohu 2 187 - 194. Do kalkulačky naťukal: 2 180-194. Ktorý z týchto úkonov musí vykonať, ak má úlohu dopočítať správne?
Otázka č. 25 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Dĺžka školskej triedy môže byť:
Otázka č. 26 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Marek a Julka porovnávali dĺžky šnúrok do topánok. Marek mal šnúrku dlhú 1 m a 1O cm. Julkina šnúrka merala 130cm. Ktoré z uvedených tvrdení je nepravdivé?
Otázka č. 27 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Zuzka porovnala dve dvojice čísel takto: 6 875 > 7 021 4 798 < 4 879 Vyber pravdivé tvrdenie:
Otázka č. 28 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Na obrázku je štvorec ABCD. Body E, F, G, H sú stredy strán tohto štvorca. Bod S je stred úsečky HF. Ktorý z útvarov je obdfžnik?
Otázka č. 29 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Trojuholník má jednu stranu dlhú 130 mm a druhú stranu dlhú 1OO mm. Jeho obvod je 300 mm. Koľko milimetrov meria tretia strana trojuholníka?
Otázka č. 30 z testu Testovanie 5 Matematika 2013
(1 bod)
Robotníci na stavbe mali 200 tehál. Rozdelili ich na kôpky tak, že na každej kôpke bolo 1O tehál. Koľko kôpok vzniklo?
Výsledok