• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Určte číslo, ktoré je riešením rovnice 333 - 33x = 3
Otázka č. 2 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
V mise bolo spolu 100 sliviek. Igor si z misy zobral 2 slivky a Viera si zobrala
4
7
zo zvyšku.
Koľko sliviek zostalo nakoniec v mise?
Otázka č. 3 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Na obrázku sú zobrazené veľkosti dvoch uhlov a štyri priamky, z ktorých sú dve rovnobežné.
Vypočítajte veľkosť uhla β v stupňoch.
Otázka č. 4 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Obsah P trojuholníka ABC so stranami a, b, c sa dá vypočítať aj podľa vzorca
P = √ s.(s - a).(s - b).(s - c) , kde s =
a + b + c
2

Vypočítajte obsah trojuholníka ABC na obrázku v cm2
Otázka č. 5 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Tretina neznámeho čísla je rovnako veľká ako päťnásobok rozdielu toho istého neznámeho čísla a čísla 28.
Určte toto neznáme číslo.
Otázka č. 6 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Môj pes je o 4,4 kg ťažší ako moja mačka. Spolu vážia presne 15kg.
Koľko kilogramov váži môj pes?
Otázka č. 7 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Styri dievčatá si kúpili lístky do kina vedľa seba v jednom rade.
Koľkými rôznymi spôsobmi sa môžu v kine posadiť?
Otázka č. 8 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Vypočítajte v dm2 povrch kvádra, ktorého hrany majú dĺžku 1,2 dm, 1,4 dm a 2 dm.
Otázka č. 9 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Graf znázorňuje rozdelenie poľnohospodárskej pôdy s rozlohou 48 hektárov, na ktorej boli vysiate štyri plodiny.
Na koľkých ároch bola vysiata repa?
Otázka č. 10 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Zadanie: Trieda
K zadaniu Trieda sa vzťahujú úlohy č. 10 a 11.
V tabuľke sú uvedené informácie o rozdelení počtu žiakov dvoch tried podľa známky z matematiky na vysvedčení.

Na základe informácií uvedených v tabuľke vypočítajte priemer známok z matematiky žiakov 8.E triedy na vysvedčení v druhom polroku. Výsledok uveďte v tvare desatinného čísla s presnosťou na stotiny.
Otázka č. 11 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Graf znázorňuje informácie uvedené v jednom z riadkov predchádzajúcej tabuľky.

V grafe je znázornené rozdelenie počtu žiakov podľa známky z matematiky z triedy:
Otázka č. 12 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Ktorý z výrazov má pre x = -3 hodnotu 10?
Otázka č. 4 z testu Anketa MAT
(0 bodov)
Nudíte sa na hodinách matematiky?
Otázka č. 13 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Ktoré najmenšie celé číslo je riešením nerovnice 0,5x - 7 < 2x- 50?
Otázka č. 14 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Koľkokrát má kocka s hranou 9 dm väčší objem ako kocka s hranou 9 cm?
Otázka č. 15 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
V nepriehľadnom vrecúšku sú rovnako veľké kocky rôznej farby. 10 je bielych, 10 modrých a 10 červených kociek. Postupne sme vybrali 5 bielych kociek, 3 modré kocky a 2 červené kocky. Aká je pravdepodobnosť, že zo zvyšných kociek vytiahneme pri náhodnom ťahaní bielu kocku?
Otázka č. 16 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Zostrojte trojuholník PES, ak strana s má dĺžku 5,5 cm, výška na stranu s má dĺžku 5 cm a uhol PES má veľkosť 115°. Narysujte a odmerajte výšku na stranu e v mm. Pre dĺžku výšky ve platí:
Otázka č. 17 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Na obrázku je teleso zložené z 11 zhodných kociek. Kocky sú zlepené celými stenami.

Michal nakreslil nárys, oba bokorysy a pôdorys tohto telesa. V jednom z obrázkov urobil chybu. Ktorý z nasledujúcich obrázkov je chybný?
Otázka č. 18 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Kamaráti Filip a Tibor počítali príklady z matematiky.

Filip: 3 - 12.5 - 18 = -75
Tibor: 40 - (90 - 55) : 5 = 1

Vyberte správne tvrdenie:
Otázka č. 19 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Eugen má o 27 kníh viac ako Daniela, ale 3-krát menej kníh ako Tomáš.
Tomáš má 132 kníh. Koľko kníh má Daniela?
Otázka č. 20 z testu Testovanie 9 Matematika 2014
(1 bod)
Vlasta, Klára a Zuzana si rozdelili odmenu v pomere 5 : 8 : 12. Sestry Zuzana a Klára dostali spolu 120€. Koľko eur dostala Vlasta?
Výsledok