Všeobecné podmienky používania služieb na portáli otestujsa.sk

1. Všeobecné podmienky používania služieb na portáli otestujsa.sk (ďalej len „Všeobecné podmienky“) upravujú pravidlá a základné vzťahy medzi prevádzkovateľom portálu a užívateľmi portálu.

2. Na účely týchto Všeobecných podmienok sú nasledovné pojmy definované takto : - Portál znamená informačné a propagačné médium pozostávajúce z poskytovaných služieb a obsahu dodávaného Prevádzkovateľom portálu a tretími stranami, verejne prístupné širokej verejnosti prostredníctvom medzinárodnej počítačovej siete internet na adrese www.otestujsa.sk. Súčasťou Portálu je jeho grafická podoba, podoba zdrojového textu i preloženého kódu zaznamenaného na akomkoľvek hmotnom nosiči. - Užívateľ je každá osoba, ktorá iniciuje priame, alebo sprostredkované sieťové spojenie so serverom Prevádzkovateľa Portálu na ktorom je Portál prevádzkovaný.

3. Všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky služby aktuálne poskytované na Portáli, ako aj na tie, ktoré môžu byt na Portáli sprístupnené v budúcnosti. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek rozširovať a zužovať rozsah a okruh služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu, ako aj viazať sprístupnenie osobitných služieb Portálu splnením osobitných podmienok, príp. na základe poplatkov.

4. Užívateľ súhlasí s tým, že bude používať služby poskytované na Portáli v súlade so všetkými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami. Užívateľ je taktiež povinný dodržiavať akékoľvek teritoriálne a personálne platné právne a ostatné záväzné pravidlá týkajúce sa správania Užívateľa v počítačovej sieti, a obmedzenia vyplývajúce z kritérií prípustnosti obsahu ním používaných on-line služieb v zmysle platného právneho poriadku miesta, kde sa Užívateľ nachádza.

5. Užívateľ nesmie na Portál zasielať a umiestňovať akékoľvek materiály, ktoré zasahujú neprípustným spôsobom do práv tretích osôb najmä tie, ktoré sú protiprávne, výhražné, ohováračské, nesúce známky nekalej súťaže, zasahujúce do práva na ochranu osobnosti a súkromia, vulgárne a obscénne, podporujúce konanie kvalifikovateľné ako trestný čin, priestupok, alebo iný správny delikt. Užívateľ sa týmto ďalej zaväzuje, že nebude využívať služby Portálu na rozosielaniu nevyžiadaných komerčných alebo nekomerčných správ (spam) osobám, ktoré nedali písomný súhlas k odberu takýchto správ.

6. Bez výslovného predošlého písomného súhlasu Prevádzkovateľa Užívateľ nesmie na Portál umiestňovať akékoľvek materiály kvalifikovateľné ako reklamné a propagačné. Užívateľ sa ďalej zaväzuje nezasahovať iným Užívateľom do používania služieb na Portáli.

7. Registráciou dáva Užívateľ súhlas k zasielaniu reklamných, resp. iných propagačných materiálov Prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov prostredníctvom svojej e-mailovej adresy.

8. Výlučné Užívateľ zodpovedá za obsah a materiály, najmä obrazové snímky, audiovizuálne diela, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy (ďalej len „materiály“), ktoré zasiela na Portál za účelom zverejnenia. Iniciovaním prenosu týchto materiálov smerom k serveru Prevádzkovateľa Portálu mu Užívateľ výslovne oznamuje, že osoba oprávnená disponovať s takýmito materiálmi, resp. vykonávajúca autorské, majetkové a obdobné práva k materiálom udeľuje Prevádzkovateľovi Portálu nevýhradný, časovo neobmedzený súhlas s umiestnením predmetných materiálov na Portál, s ich sprístupnením širokej celosvetovej verejnosti Užívateľov, ako aj s kopírovaním, archivovaním, adaptáciou, prekladom, vyhotovovaním rozmnoženín, zaradením do služby, použitím v najširšom možnom rozsahu poskytnutia súhlasu oprávnenou osobou. Užívateľ zároveň potvrdzuje, že súhlas s použitím materiálov podľa predchádzajúcej vety sa udeľuje bezodplatne. Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek poškodenie práv oprávnenej osoby, ktoré vznikne z dôvodu neoprávneného použitia materiálov, ku ktorej sa viažu jej práva v zmysle tohto bodu.

9. Prevádzkovateľ Portálu je oprávnený, nie však povinný monitorovať obsah Užívateľom na Portál zasielaných materiálov a vyhradzuje si právo materiály, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, ktoré zneužívajú slobodu slova, príp. sú vulgárne, urážlivé a pod., z Portálu okamžite a kedykoľvek odstráni.

10. Užívateľ súhlasí s tým, že bez výslovného písomného súhlasu Prevádzkovateľa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, spracúvať, ani žiadnym iným spôsobom využívať na komerčné účely služby, resp. ich časť poskytovaných na Portáli.

11. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za dostupnosť, včasnosť pri poskytovaní informácií a služieb na Portáli, ani za pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť informácií uverejňovaných na Portáli. Prevádzkovateľ zároveň okrem prípadu uvedeného v bode 7 nepreberá zodpovednosť za obsah správ adresovaných na e-mailovú adresu Užívateľa.

12. Každý Užívateľ je oprávnený zaregistrovať sa na Portáli prostredníctvom registračného formulára umiestneného na Portáli. Registrácia umožňuje Užívateľovi využívanie služieb a funkcií Portálu bezodplatne.

13. Užívatel musí pri registrácii pravdivo vyplniť registračný formulár. Potvrdením voľby „súhlasím“ a dokončením registrácie sa Užívateľ zaväzuje dodržiavať tieto Všeobecné podmienky.

14. Užívateľ vyplnením a odoslaním registračného formulára vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje Prevádzkovateľovi dobrovoľné a súhlasí v zmysle ustanovení zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení s tým, aby jeho osobné údaje uvedené v registračnom formulári boli zaradené do databázy Prevádzkovateľa, a to výlučné pre interné potreby Prevádzkovateľa.

15. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Všeobecné podmienky jednostranne meniť. Upravené Všeobecné podmienky budú pre Užívateľa záväzné dnom ich zverejnenia Portáli. Ak bude Užívateľ pokračovať v používaní služieb na Portáli po vykonaní zmien Všeobecných podmienok Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami bez výhrad súhlasí.

16. Tieto Všeobecné podmienky boli dohodnuté na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ Portálu aj Užívateľ môžu vzájomný zmluvný vzťah podľa týchto Všeobecných podmienok kedykoľvek a bez obmedzenia ukončiť.

17. Tieto Všeobecné podmienky sa spravujú právom Slovenskej republiky. Otázky, ktoré Všeobecné podmienky neriešia sa spravujú ustanoveniami platných právnych predpisov. Ak sa niektoré z ustanovení týchto Všeobecných podmienok stane celkom alebo sčasti neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na účinnosť zvyšných ustanovení.